Jornadas GACS (Grupos de Acción Costeira)

XORNADA DE TRABALLO PARA A DIFUSIÓN E POSTA EN VALOR ENTRE O SECTOR PESQUEIRO DO EIXO 4 DO FEP
l. CONCLUSIONS MESA DE TRABALLO – MESA 1 BLOQUE 1: ENGADIR VALORAOS PRODUTOS PESQUEIROS

1. Principais retos do sector pesqueiro para engadir valor aos seus produto

a. Ter opción de venta con menos intermediarios. Ser un comprador mais en lonxa
b. É interesante para o sector o procesado dos produtos pesqueiros: envasado, fileteados, eviscerado
c. Deberíase promocionar os produtos menos coñecidos: longueirón …
d. Debe ríase organizar visitas guiadas a lonxas de escolares, promover reunións entre o sector pesqueiro e colexios da zona

2. Diversificación do sector para complementar as súas rendas

a. A comercialización directa é interesante porque permiteeliminar intermediarios, e se aumenta a renda
b. O turismo mariñeiro pode ser un complemento, sobre todo as visitas á lonxa, rutas coas mariscadoras, visita ás naves de redeiras …

3. Obriga de desembarco dos descartes da PPC
a. O sector precisa formación nese aspecto
b. Na pesca industrial é mais preocupante que na artesanal

BLOQUE 2: MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

1. Poderíanse realizar xornadas de sensibilización consistentes en retirada de lixo polos escolares
2. Poderíanse realizar tamén actividades de sensibilización para o sector pesqueiro e a sociedade como as limpezas
submarinas nos partos que organizou o GAC Ría de Vigo – A Guarda
3. Non se considera precisa a selectividade nas artes de pesca no sector pesqueiro artesanal
4. É precisa maior vixilancia para que se cumpran as leis

BLOQUE 3: A DIMENSIÓN SOCIAL DA PESCA

1 . A formación
2. O sector precisa mais formación en novas tecnoloxía cambio climático
3. As mulleres e os mozos-as
4. Deberíase promover mais o papel das mulleres no sector pesqueiro. Tamén é preocupante a falta de relevo xeracional.
5. ldentidade mariñeira
6. A creación dun museo con temática mariñeira sería unha maneira de acercar ó sector á sociedade. Sería unha posible fonte de ingresos. A súa xestión poderías ser a través de asociacións culturais.

BLOQUE 4: PLAN PARA A PESCA COSTEIRA ARTESANAL
1. Na etiquetaxe habería que incidir en que non fora tan ampla
2. Deberíase controlar mais a etiquetaxe nas depuradoras
3. Fomento da calidade e utilización de capturas non desexadas
4. Potenciación
PescadeRías
de plataformas
5. Facer cumprir as normas de comercialización:
6. Mellorar a eficiencia enerxética: de motores nos barcos, reducir o consumo eléctrico nas Contrarías …
7. Interesante utilizar modelos de xestión participativos se as persoas se comprometen co acordado

II. CONCLUSIONS MESA DE TRABALLO – MESA 2

BLOQUE 1: ENGADIR VALORAOS PRODUTOS PESQUEIROS

1. Centralización de ventas
2. Comercialización directa
3. Depuración de productos
4. Procesado de productos temporada (eviscerado, cámara frío, conxelación)
5. Promoción pesca y marisqueo, campañas a escolares. Furtivismo. Producto elaborado. Adaptar los productos do mar a escolares
6. Campaña de sensibilicación
7. Promocionar especies infravaloradas
8. Curso de formación sobre o turismo mariñeiro. Sensibilización do sector.
9. Sector turismo mariñeiro: actividades náuticas, interacción con outras actividades turísticas.
10. Elaboración de productos alimentarios para especies menos valoradas.

BLOQUE 2: MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

1 . Recepción de gratificacións por traer o lixo
2. Contenedores para botar o lixo
3. Mentalización da xente do mar
4. Empresas de reciclado de lixo (implicalas ou crea las)
5. Valorar as artes que non causen danos medioambientáis
6. Plans de comunicación
7. Restauración de hábitats mariños
8. Uso de maquinarias na recollida de lixo nas praias e no mar
9. Campañas de conciliación medioambiental. Concienciar a
extra escolares y a escolares ( actividades de formación
Ciencias naturales)

BLOQUE 3: A DIMENSIÓN SOCIAL DA PESCA

1. Cursos de concienciación medioambiental sobre tallas nas especies do mar na xente xóven. Facer cursos atractivos antes de ir so mar.
2. Realizar un módulo orientado á pesca de baixura: módulos deconcienciación e medioambiente.
3. Cursos de formación empresarial básica para realizar as mellaras na actividade pesqueira
4. Cursos de novas tecnoloxías aplicadas ao sector do mar
5. Cursos sobre o cambio climático e as súas consecuencias.
6. Apoiar redes de traballo de mulleres
7. Promover en FP ou Secundaria un módulo sobre sector do mar.
8. Apoio e asesoramento os mozos e mozas da terra: cultura mariñeira, tradicións, patrimonio material e inmaterial, pobos mariñeiros, …)
9. Crear redes de mulleres do mar. É moi importante a súa recuperación.
10. Concellos como axentes ou entidades que fagan por en marcha: catalogación, formación, colaboración con entidades propietarias, axudas para a posta en marcha, promoción.

BLOQUE 4: PLAN PARA A PESCA COSTEIRA ARTESANAL

1. Centralización de ventas e comercialización online
2. Traballar en conxunto coas cofradías comercialización para mellorar a
3. Apoiar a diversificación na actividade ao turismo mariñeiro
4. Plans de comunicación das boas prácticas de pesca sostible
5. Módulos de xestión participativos (mesa consultiva co sector,
administracións e técnicos)
6. Accións para mellorar a eficiencia
7. Investigación de novos combustibles (biodiesel, enexía solar… )
8. Xornadas.

III. CONCLUSIONS MESA DE TRABALLO – MESA 3

BLOQUE 1: ENGADIR VALOR AOS PRODUTOS PESQUEIROS

O principal reto do sector pesqueiro para engadir valor aos produtos da pesca é a comercialización directa. En menor medida, e como algo necesario para facelo, tamén o procesado dos produtos pesqueiros.
En relación ás actividades nas que pode diversificarse o sector pesqueiro para complementar as rendas considérase como a máis importante a comercialización directa. O Turismo mariñeiro considérase tamén importante, máis non tanto pola súa posible repercusión econom1co como por tratarese dunha actívidade promocional que da a coñecer aos protagonistas do traballo diario no sector. Non se aborda o tema dos descartes na mesa por tratarse de contrarías de marisqueo que non se ven afectadas pola nova normativa.

BLOQUE 2: MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Se consideran importantes todas as medidas de conservación relacionadas agás a da mellara da selectividade das artes de pesca que non afecta ao marisqueo. Tampouco se considera que sexa algo que poida abarcar unha confraría senón que se trataría
de proxectos sectoriais.

a. Acción para reducir o lixo mariño e actividades fantasma. Como deberían realizarse.
b. Realizar actividades de sensibilización medio ambiental para os profesionais e para a sociedade.
c. Mellorar a selectividade das artes de pesca
d. Fomentar a pesca sostible realizando plans de comunicación das boas prácticas
e. Mapas de especies invasoras e control da súa propagación.
f. A restauración de hábitats mariños e costeiros en favor das poboacións.
g. Outras medidas ….

BLOQUE 3: A DIMENSIÓN SOCIAL DA PESCA

Considérase altamente importante a formación, especialmente para directivas. Tamén a formación en cambio climático e sobre as consecuencias de non respecto das boas prácticas: vedas, tamaños mínimos…

Tamén as novas tecnoloxías son moi necesarias para o desenvolvemento de actividades de comercialización e a diversificación cara ao turismo mariñeiro.
No que respecta as mulleres e os mozos, na mesa se comenta que as mulleres poden chegar no sector ata onde elas queiran.
Os mozos non se achegan a actividade pesqueira porque está mal vista socialmente: dedícanse á pesca os que non valen para outra cousa. Para promocionar a actividade pesqueira entre a xuventude, o que ten que ver son condicións boas de traballo e un soldo digno, xa que empezando un, tería un efecto arrastre sobre os demais como foi o caso de Misi na Confraría de Redondela. Hai que dar a coñecer as vantaxes do traballo no mar.

Respecto á identidade mariñeira, todos os aspectos sinalados son parte da mesma: cultura mariñeira, tradicións, patrimonio material e inmaterial e pobos mariñeiros. Considérase importante recuperar e valorizar a identidade mariñeira e esta podería ser unha nova fonte de ingresos. Todos os aspectos enumerados se consideran importantes para levalo a cabo: catalogar, formar, colaborar entre entidades, axudas para a posta en marche e promoción.

BLOQUE 4: MEDIDAS PARA PESCA COSTEIRA ARTESANAL

Todas as medidas propostas se consideran necesarias para a pesca costeira artesanal:

a.- Fomentar a calidade e a utilización das capturas non desexadas
b.- Fomentar a comercialización directa dos productos da pescaartesanal e marisqueo a pé.
c.- Plataformas tecnolóxicas de comercialización.
d.- Apoiar a diversificación da actividade pesqueira ao turismo mariñeiro.
e.- Plans de comunicación que ensalcen as boas prácticas de pesca sostible.
f.- Accións para a mellara da eficiencia enerxética (programas, auditorías)
g. modelos de xestión participativos (mesas consultivas con sector, administració, técnicos, …)

IV CONCLUSIONS MESA DE TRABALLO – MESA 4

BLOQUE 1: ENGADIR VALORAOS PRODUTOS PESQUEIROS

1. Os aspectos máis alienables diste bloque foron os seguintes, apóstase pola comercialización directa, pero non se está disposto a asumir o risco de poder perder o contacto cos compradores habituais, hai demasiados intereses e localismos. Compártese a idea de que para mellorar a comercialización é
necesario engadir valor ao produto pero o sector pesqueiro é moi cómodo neste sentido e prefire manter o seu método de traballo habitual.

É necesario promocionar os productos do sector pero non dentro da comunidade autónoma, onde xa son de sobra coñecidos senón fora da comunidade. As bases reguladoras da concesión de axudas para os GAC abrigaban a que o proxecto se tivese que desenvolver no ámbito territorial do Grupo polo que un proxecto só de promoción do produto fora da comunidade non tiña cabida.
2. Diversificación de actividades, necesaria porque da pesca non se obteñen os recursos económicos suficientes sobre todo no caso de mulleres mariscadoras. Hacia onde se diversifica? No caso de turismo mariñeiro tiña que haber unha regulación, e non se sacan os ingresos suficientes, ademáis o feito de cobrar provoca reticencias coas demais mariscadoras
3. E necesaria formación na nova política comunitaria e dos efectos dos descartes hai un descoñecemento absoluto.

BLOQUE 2: MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

Son necesarias en tódolos aspectos que se mencionan no bloque, pero os integrantes da mesa non pensan que deban desenvolvelas ás contrarías senón que son competencia da administración. As contrarías sólo poden adoptar medidas de sensibilización

BLOQUE 3: A DIMENSIÓN SOCIAL DA PESCA

1. A formación é sempre necesaria, demándase formación máis específica en TIC, manexo de aparatos, formación para ter un coñecemento específico do produto que se traballa, formación en cómo dirixir as entidades que representan, formación en ventas i en aspectos básicos da actividade empresarial.
Por outra banda é necesario facer campañas específicas sobre o cambio climático pero non só para o sector pesqueiro se non para a sociedade en xeral

2. Non é necesario promover o papel da muller nas zonas pesqueiras, senón afianzalo asinándolle distintas funcións. E necesaria a formación específica para mozos non cualificados hai que dotales dunha profesión. Ademais de promover o papel das mulleres e os mozos hai que actuar sobre unha franxa de idade que nestes momentos está sendo preocupante no sector, 50-60 anos

BLOQUE 4: PLAN PARA A PESCA COSTEIRA ARTESANAL

Os integrantes da mesa pensan que tódalas medidas mencionadas en maior ou menor relieve deberían aparecer refrexadas nas estratexias dos grupos

V. CONCLUSIÓNS XENERICAS DAS MESAS DE TRABALLO RETOS DO SECTOR PESQUEIRO NO MARCO DO DESENVOLVEMENTO LOCAL PARTICIPATIVO DO FEMP

1. ENGADIR VALORAOS PRODUTOS PESQUEIROS

a) Venda directa dos produtos pesqueiro.
b) Centralización de vendas.
c) Procesado de produtos pesqueiros de temporada (eviscerado, fileteado, envasado). Depuración de moluscos.
d) Promoción de especies pouco coñecidas, ex. Longueirón.
e) Transformación das especies pouco valoradas.
f) Promoción dos produtos da pesca e marisqueo. Organizar visitas guiadas a lonxas de escolares, promover reunións entre o sector pesqueiro e colexios da zona.

2. DIVERSIFICACIÓN DO SECTOR

a) A comercialización directa é interesante porque permite aumentar as rendas
b) O turismo mariñeiro pode ser un complemento, sobre todo as visitas á lonxa, rutas coas mariscadoras, visita ás naves de redeiras, etc.
c) Formación sobre turismo mariñeiro para sensibilizar ao sector.
d) Interacción do turismo maríñeiro con outras actividades turísticas.

3. OBRIGA DE DESEMBARCO DE DESCARTES (PPC):
a) O sector precisa formación nese aspecto.
b) Transformación das especies pouco valoradas.
c) Na pesca industrial é mais preocupante que na artesanal.

4. MEDIDAS DE CONSERVACIÓN

a) Reducir o lixo mariño e a pesca fantasma, para o cal poderían:
• Realizarse xornadas de sensibilización mediambiental dirixidas a profesionais e á sociedade en xeral.
• Recibir gratificacións por recoller lixo.
• Dispor de medios para a recollida (contenedores).
• Implicar ou crear empresas de reciclado de lixo
• Empregar maquinaria para a recollida de lixo nas praisas e no mar.

b) Mellorar a selectividade das artes no caso da pesca. No marisqueo non se considera necesario.

c) Fomentar a pesca sostible a través de plans de comunicación de boas prácticas.

d) Realizar mapas de especies exóticas invasoras e control da súa propagación

e) Participar na restauración de habitats mariños e costeiros en favor das poboacións.

5. A DIMENSIÓN SOCIAL DA PESCA

a) A formación. Precisase formación:

  • Dirixida a directivas.
  • En novas tecnoloxías.
  • Cambio climático e as súas consecuencias.
  • Para a pesca de baixura.
  • Formación empresarial básica

b) Promover o papel das mulleres no sector pesqueiro.

  • Apoiarredes de traballo de mulleres.

c) Preocupa a falta de relevo xeracional. Debería promocionarse a pesca e do marisqueo entre os mozos-as.

6. PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO PESQUEIRO

a) Recuperar e valorizar a identidade mariñeira.

b) Catalogación, formación, colaboración entre entidades,axudas para a posta en marcha e promoción desta identidade.

7. PLAN DE ACCIÓN PARA A PESCA COSTEIRA ARTESANAL

a) Fomento da calidade e utilización de capturas non desexadas.
b) Fomentar a comercialización directa dos produtos da pesca artesanal e marisqueo a pé.
c) Centralización de vendas.
d) Potenciación comercialización. de plataformas tecnolóxicas de
e) Apoiar a diversificación da actividade pesqueira no turismo mariñeiro.
f) Realizar plans de comunicación que poñan en valor as boas prácticas de pesca sostible.
g) Mellorar a eficiencia enerxética da actividade pesqueira.
h) Interesante empregar modelos de xestión participativos (ex. Mesas consultivas de sector, administración e técnicos).